Od 10 października 2020 r. powiat janowski znalazł się w czerwonej strefie.

W związku z tym obowiązują nas nowe obostrzenia, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Szkoły funkcjonują według dotychczasowych zasad.

Poniżej przypominamy zasady organizacji pracy w naszej szkoły w okresie epidemii Covid - 19:

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. W godzinach od 7.30 do 8.00 będzie otwartych pięć wejść podzielonych na strefy.

 - Strefa 1-wejście do Bloku E, wchodzą uczniowie klas II,

 - Strefa 2-wejście główne do szkoły, wchodzą uczniowie klas III oraz VI i przechodzą do szatni w Bloku C,

- Strefa 3- wejście główne do szkoły, wchodzą uczniowie klas IV oraz V i przechodzą do szatni w Bloku A,

- Strefa 4- wejście od strony hali sportowej, wchodzą uczniowie klas VII oraz VIII i przechodzą do szatni w Bloku A,

- Strefa 5-wejście od strony boiska sportowego z podjazdem dla uczniów niepełnosprawnych,

2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcja użycia środka dezynfekującego oraz numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

3. W zajęciach lekcyjnych nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracowników nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły (przestrzeń wspólna) i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

6. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w szkole na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do szkoły w ciągu danego dnia.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (klasy I – szatnie w budynku przedszkola oraz hol na parterze przy sekretariacie i gabinecie wicedyrektora; klasy II a, b, c, e – hol przy szatniach na bloku E; klasa II d, klasy III-VIII – hol przy głównym wejściu do szkoły), zachowując zasady: - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, - dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, - dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 6 - opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).

9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach – przestrzeń wspólna szkoły(hol przy głównym wejściu do szkoły).

10. Komunikacja z opiekunem ucznia odbywa się poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość tj. telefon, mailing i dziennik elektroniczny.

11. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

12. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. maseczki ochronne ewentualnie przyłbice.

13. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.

14. Przy wejściu do budynku może być mierzona temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. Obowiązkowo mierzona jest temperatura tym uczniom, którzy wykazują objawy chorobowe.

15. W czasie przerw i podczas przemieszczania się po szkole uczniowie i wszyscy pracownicy obowiązkowo mają mieć założone maseczki/przyłbice.

16. Uczniowie przestrzegają ogólnie obowiązujących zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

17. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn dezynfekujący, którym nauczyciel dezynfekuje ręce uczniom przed każdym jego wejściem do sali.

18. Każdej klasie przypisana jest sala lekcyjna, w której odbywają się wszystkie lekcje za wyjątkiem muzyki, informatyki, wychowania fizycznego oraz łączone zajęcia w grupach językowych.

19. Uczeń posiada własne przybory do pisania i malowania oraz podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości po każdych zajęciach.

22.Sprzęt w pracowniach komputerowych zostanie zdezynfekowany po każdych zajęciach.

23. Raz na godzinę należy wietrzyć sale lekcyjne i korytarze.

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości organizować zajęcia na boisku szkolnym. 7

25. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w salach lekcyjnych. W czasie pobytu w świetlicy szkolnej uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem wychowawcy świetlicy. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

27. Biblioteka szkolna ustala zasady wypożyczania i zwracania książek uwzględniając 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Regulamin biblioteki jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

28. Nauczyciel współorganizujący kształcenie pełni opiekę nad uczniem zachowując reżim sanitarny (maseczka/przyłbica, rękawiczki, w miarę możliwości - bezpieczna odległość).