Organizacja zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim od 25 marca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), od dn. 25 marca 2020 r. szkoła realizuje zdalne nauczanie z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz z wykorzystaniem  sprawdzonych  programów i aplikacji, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie podstawy programowej i zweryfikowanie umiejętności uczniów.

Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu: nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.            

Funkcjonowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, SMS-y, stronę WWW szkoły) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.
 • Uczniowie wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
 • Uczniowie mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Nauczyciele realizują tematy oraz zadania na bieżąco.

Nauczanie zdalne polega na: 

 • Prowadzeniu lekcji w trybie on-line (tzw. wideo lekcje) lub
 • Wysyłaniu przez nauczycieli materiałów edukacyjnych, kart pracy, a także udostępnianiu linków do stron WWW z materiałami edukacyjnymi za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego komunikatora, z którego korzysta nauczyciel i jego uczniowie
 • Przesyłaniu przez uczniów drogą elektroniczną odrobionych prac domowych (w postaci ustalonej z nauczycielem) 

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną;
 • dzienniki elektroniczne;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 • kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicami / uczniami;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

Dyrektor szkoły:

 • Wprowadza zmiany w organizacji i realizacji zadań szkoły,
 • Monitoruje proces nauczania,
 • Diagnozuje sytuację uczniów i nauczycieli w zakresie dostępności do Internetu, narzędzi komunikacji,
 • Informuje rodziców o zmianach w trybie pracy szkoły,
 • Przekazuje na bieżąco nauczycielom, rodzicom i uczniom najważniejsze informacje poprzez stronę internetową szkoły oraz e-dziennik,
 • Organizując kształcenie na odległość uwzględnienia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną,
 • We współpracy z nauczycielami ustala:

-tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia,

-sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,

-możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,

-formę przekazywania treści nauczania,

-ilość przekazywanego materiału w danym dniu,

-metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,

-formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 

Wychowawca klasy

 • W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej,
 • Informuje o ustalonych z rodzicami możliwych formach pracy zdalnej wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w danej klasie,
 • W porozumieniu z nauczycielami ustala sposoby komunikowania się z rodzicami,
 • Informacje o ustalonych z nauczycielami sposobach komunikacji przekazuje rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego
 • Przekazuje istotne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły (formy sprawdzania osiągnięć uczniów, zasady oceniania, zebrania, konsultacje. itp.) za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Nauczyciele

 • Realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Organizują pracę z uczniami, informując ich o:

-formach i częstotliwości kontaktu z nimi,

-zakresie zadań, materiałach,

-terminach i formach wykonywania zadań oraz oddawania prac,

-zasadach oceniania.

 • Dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wpisują systematycznie tematy lekcji do dziennika elektrycznego,
 • Przechowują w skrzynkach e-mailowych materiały wysłane do uczniów i rodziców oraz otrzymane od uczniów, które będą stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 • Zachowują korespondencję z uczniami i rodzicami, szczególnie prowadzona drogą e-mailową w celu dokumentowania przebiegu nauczania.
 • Przekazują za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej wiadomości i zadania z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów, w sposób prosty i jasny dla uczniów.
 •  Informują uczniów, które zadania będą podlegały ocenie oraz o terminie ich wykonania  - uwzględniając możliwości uczniów
 • Systematycznie oceniają pracę uczniów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Każdego dnia w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Zadania domowe” zamieszczają informację o zadaniach, pracach pisemnych, ćwiczeniach, itp. (z podaniem dostępnych źródeł informacji) do wykonania przez uczniów w domu.
 • Informują uczniów / rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu
 • Udzielają uczniowi i rodzicowi informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce oraz wskazują kierunki dalszego rozwoju ucznia 

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

 • Pozostają w codziennym kontakcie z nauczycielami przedmiotów,
 • Opracowują i przesyłają drogą e- mailową uzupełniające materiały dydaktyczne i karty pracy dla uczniów z SPE
 • Prowadzą zdalne konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
 • Prowadzą zdalne konsultacje z uczniami / rodzicami
 • Zapisują w wyznaczonym miejscu na stronie WWW szkoły (Synology Drive) codzienne czynności (podejmowane działania, jakie materiały przygotowują, gdzie je zamieszczają, w jaki sposób informują o tym uczniów/rodziców, itd).

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

 • Zapisują opis wykonywanych czynności w dzienniku elektronicznym
 • Komunikują się z uczniami/rodzicami za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej
 • Przesyłają karty pracy do indywidualnej pracy ucznia poprzez pocztę elektroniczną (w formie plików audio mp3, plików graficznych, prezentacji multimedialnych)
 • Prowadzą konsultacje telefoniczne z wychowawcami uczniów.
 • Udzielają porad i prowadzą konsultacje z uczniami oraz rodzicami uczniów młodszych i starszych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 • Udzielają wskazówek do rozwiązania zadań przesłanych uczniom do samodzielnej pracy.

Pedagodzy szkolni, psycholog

 • Prowadzą dyżury dla uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu
 • Zapisują opis wykonywanych czynności w dzienniku elektronicznym

Nauczyciele świetlicy szkolnej

 • Zapisują opis wykonywanych czynności w dzienniku elektronicznym
 • Zamieszczają propozycje spędzania wolnego czasu na stronie WWW szkoły.

Uczniowie

 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 • W miarę możliwości wysyłają wykonane zadania na podany przez nauczyciela adres poczty elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem.
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Przestrzegają zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami w wykorzystując ustaloną formę komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, Office 365/ Teams (chmura), własna stronę WWW nauczyciela z opracowanymi tematami, strona WWW szkoły).

Rodzice

 • Zachęcają dzieci do samodzielnej pracy.
 • Pozostają w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami wykorzystując ustaloną formę komunikacji elektronicznej (telefon, poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, Office 365/ Teams (chmura), własna stronę WWW nauczyciela z opracowanymi tematami, strona WWW szkoły),
 • W miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 • Rodzice uczniów klas młodszych są zobowiązani do codziennego sprawdzenia zapisów w dzienniku elektronicznym.
 • W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem pozostają w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi