Gmina Janów Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach projektu zakupiono 21 laptopów i 11 sztuk oprogramowania. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych z terenu naszej gminy:

- 17 szt. PSP Janów Lubelski

- 2 szt. PSP Biała Druga

- 2 szt. PSP Momoty Górne

Z laptopów korzystają uczniowie i nauczyciele w ramach zdalnego nauczania.

Dofinansowanie projektu z UE: 69 960,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.