Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja  2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność szkół zostaje zawieszona do 7 czerwca 2020 r.

- Od dnia 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli za zgodą rodziców uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WWW szkoły oraz po wcześniejszym wypełnieniu "Deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych". Załącznik

- Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej zgodnie z harmonogramem - po wypełnieniu "Deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej" . Załącznik

- Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WWW szkoły oraz po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

- Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz z biblioteki szkolnej - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WWW szkoły oraz po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.