W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Dobry start” będzie też można składać osobiście w  Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu tj. 

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00

 w pokoju nr 4 (parter)

·         Pieniądze zostają przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.

·         Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali (czyli ci, którym nie uda się złożyć wniosków w wakacje), w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ale uwaga, na złożenie dokumentów jest czas do 30 listopada!

·         Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak: 

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje: 

 • studentom
 • przedszkolakom
 • uczniom zerówki

 Informacji o świadczeniu udzielają: 

Justyna Kamińska 

Anna Flis

Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681