Zasady rekrutacji dzieci do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą klasy I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. 

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

ul. Ks. Skorupki 11

15 872 46 82

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej

Biała Druga 142

15 872 01 54

3.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Momoty Górne

15 872 61 01

4.

Szkoła Podstawowa w Łążku

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały opracowane na podstawie zasad wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

1.        Do klas I przyjmowane są:

·         dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

·         kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik 1). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

·         Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

·         Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

·         Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie  określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski. (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia …………… 2019r.) tj. w terminie od dnia 04.03.2019 r. do dnia 22.03.2019 r.

·         W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do szkoły” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

         1.         Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – Uchwała XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

1)        oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły  do której kandydat  ubiega się o przyjęcie.

2)        oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega.

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

W szkole, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

3 pkt

2.

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

2 pkt

3.

W obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.

2 pkt


         2.         Dokumenty, o których mowa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

         3.         Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

·         Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

·         W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

·         Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

-         złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

-         wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załącznik nr 1

 

II.    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Janów Lubelski. 

         Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

Rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

 

11.02-22.02.2019 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

4.03-

22.03.2019 r.

15.04-

19.04.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

1.04-

2.04.2019 r.

do godz. 16.00

23.04-

24.04.2019 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.04.2019 r.

do godz. 16.00

25.04.2019 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

09.04-

13.04.2019 r.

do godz. 16.00

26.04-

27.04.2019 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2019 r.

do godz. 16.00

30.04.2019 r.

do godz. 16.00

 

 Załącznik 1

 


 

Data wpływu wniosku

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica kandydata

 

Adres do korespondencji

 

 

 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej …………………………………………………………

kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

 

 

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Imię/imiona i nazwisko rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

 

II. Dodatkowe informacje o kandydacie

 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

  TAK  ˜  NIE

 


Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.poz. 996,z późn. zm.)

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

 

1) Administratorami danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu jest szkoła obwodowa wskazana przez rodziców kandydata w zgłoszeniu

 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole obwodowej możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej szkoły

 

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r.poz. 996,z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,

 

4) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

 

5) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

6) w ramach prowadzonego procesu

 

przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1

 

lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

7) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

8) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

Janów Lubelski dnia …………………………….

 

 

 

…………………………………………………….        ……………………………………………………..

 

Podpis matki/prawnego opiekuna                                    Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

 

Data wpływu wniosku

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica kandydata

 

Adres do korespondencji

 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim

kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Imię/imiona i nazwisko rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

II. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH KRYTERIÓW

Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „X”                                                                                       Kryteria wymagają udokumentowania - w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z wnioskiem złożyć odpowiedni dokument (wyłączając pkt 1)

 

Ilość pkt.-wypełnia komisja rekrutacyjna

1

W szkole, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

  TAK  ˜  NIE

 

2

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

  TAK  ˜  NIE

 

3

W obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.

˜  TAK   ˜ NIE

 

 Razem pkt.               

 

III.  INNE ISTOTNE INFORMACJE O KANDYDACIE. (dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica.

1/ istotne dane o stanie zdrowia ………………………………………………………………………………….………………….
2/ stosowanej diecie …………….……..…………….………………………………............................………………………….
3/ rozwoju psychofizycznym…………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 2018r. poz.1600) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami obejmującymi zasady rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski  wprowadzonymi przez dyrektora szkoły……………………………………., do którego kierowany jest niniejszy Wniosek

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

……………………., dnia………………………..                                      ……….………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                              Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w celach związanych z przeprowadzeniem  rekrutacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz
w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie Janów Lubelski.

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO,  administratorem danych jest przedszkole/szkoła, do dyrektora którego/której kierowany jest niniejszy  wniosek,  a którego/której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkole jest oraz RODO w związku  z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59ze zm.).

 Zakres danych określony jest w przepisach  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

……………………, dnia………………………..                 ………………….………………………………………

Miejscowość    i data                                                          Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ

 

Kandydat uzyskał łącznie ……………. punktów biorąc pod uwagę kryteria.

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………..:

Zakwalifikowała dziecko do ……………………………………………………….………

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: ..................................................................................................................
Podpisy przewodniczącego i członków Komisji:

 

 

Janów Lubelski, dnia ………………r

 /Nazwisko i imię rodzica

prawnego opiekuna dziecka/

 

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona / prowadzę działalność gospodarczą / uczę się w systemie dziennym* 

 

…………………………………………………………….................................................................

/nazwa zakładu pracy/działalności gospodarczej/

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art.233 §1 KK. **

 

                                   ………......................................................

                                                                                                        /data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * niewłaściwe skreślić

 

**Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oświadczenia wymagane jest jako  potwierdzeni spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego, jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 ………………………..…………………………..…………   Janów Lubelski, dnia…………..……

       (imię i nazwisko rodzic/a/ów/opiekunów prawnych)

 

…….………………………….………………………..……

                                      (adres)

 

 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA *

 

Ja/My niżej podpisana/podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy**,

że jestem/jesteśmy rodzicem/rodzicami (opiekunem/opiekunami prawnym/prawnymi) dziecka:

 

………………..……………………………………………………………………...…...……..,

(imię i nazwisko dziecka)

i zamieszkuję/zamieszkujemy** na terenie Gminy Janów Lubelski, w obwodzie

 

…………………………………………………………………………………………………..pod adresem:

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Jestem świadoma/świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art.233 §1 KK.***

 

                                                                               …..………………………………………………..

                                                                               /data   i czytelny podpis rodziców składających oświadczenie/

 

* Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

** Niepotrzebne skreślić

***Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oświadczenia wymagane jest jako  potwierdzenie spełniania warunków przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

                                                                                                      

 

Załącznik Nr 3

…….……………………., dnia……………..…….

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej

  …………………………………………………………………………..………………..........                                       (nazwa  szkoły)

…………………………………………………………………………………………………………………….

POTWIERDZENIE**

 

Oświadczam, że moje dziecko:

 

Imię i nazwisko…………….....................................................................................……..……………..                 

Data urodzenia…………………………………………………………………………….……………

 

Adres zamieszkania…..……..………..........................................................................………………….. 

 

będzie uczęszczało od 01.09.2019 r. do

 ………………………………………………………….……………………………………………...…….

(nazwa  szkoły)


 

                                                                                                         …….……………………..……………………

                                                                                                      Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

 

*Niepotrzebne skreślić

 

**Rodzic (opiekun prawny) wypełnia po zakwalifikowaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

…………………………….                                                                                                  Janów Lubelski, dnia ………………r

      /Nazwisko i imię rodzica/                                                                     

prawnego opiekuna dziecka/

 

 

       OŚWIADCZENIE

o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega

 

 

Oświadczam, że w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata wspierający  w zapewnieniu dziecku właściwej opieki

 

…………………………………………………………….................................................................

/stopień pokrewieństwa i adres zamieszkania krewnych kandydata /

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art.233 §1 KK. **

 

                                   ………......................................................

                                                                         /data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * niewłaściwe skreślić

 

**Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oświadczenia wymagane jest jako  potwierdzeni spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego, jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.