Zasady organizacji eliminacji drugiego etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Eliminacje drugiego etapu przeprowadzane są w szkołach macierzystych dla uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu.
2. W dniu eliminacji szkolnych uczestnik zgłasza się w wyznaczonym miejscu o godzinie 8.45.
3. Uczestnik eliminacji okazuje legitymację szkolną członkom komisji przeprowadzającej eliminacje .
4. Wszystkie eliminacje mają formę pisemną.
5. Czas rozwiązywania zadań konkursowych wynosi 90 minut.
6. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowany uczeń, który uzyska co najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów, czyli: 36 pkt.
7. Eliminacje wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
8. Wyniki drugiego etapu konkursów będą publikowane na stronie internetowej LSCDN www.lscdn.pl (w zakładce Konkursy przedmiotowe) zgodnie z terminarzem.
9. Każdy uczeń i jego opiekun prawny mają możliwość indywidualnego wglądu do pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecności członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w siedzibie LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie (81 53 216 05). 10. Osoba oglądająca prace musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy nie może trwać dłużej niż 20 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany.
11. Odwołanie od wyniku  uczeń lub jego prawny opiekun mogą złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
12. Odwołanie od wyniku należy kierować do Przewodniczącej  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w formie pisemnej.
13. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.