§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Cele ogólne konkursu:

 

·         rozwijanie zainteresowań poznawczych,

 

·         wsparcie uczniów zdolnych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego motywującego do dalszej pracy,

 

·         rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów zdolnych,

 

·         promowanie kariery edukacyjnej uczniów zdolnych,

 

·         wdrażanie do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiadomości i umiejętności z podstawy programowej i poszerzenia wskazanego w niej zakresu.

 

2. Dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej są organizowane następujące konkursy przedmiotowe: - polonistyczny, - matematyczny, - historyczny,  - języka angielskiego; ponadto konkurs tematyczny:  - ortograficzny.

 

3. Dla uczniów klas II i III gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów są organizowane następujące konkursy przedmiotowe: - polonistyczny, - matematyczny, - języka angielskiego, - języka niemieckiego, - języka francuskiego, - języka hiszpańskiego, - języka rosyjskiego, - chemiczny, - fizyczny, - historyczny, - geograficzny, - biologiczny; ponadto konkurs tematyczny: - ortograficzny.

 

4. Zmiany w regulaminie konkursów w ciągu roku szkolnego mogą być dokonane w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu. 

 

5. Eliminacje konkursowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (klas dotychczasowych gimnazjów) województwa lubelskiego organizowane są w trzech etapach:  a) etap szkolny, b) etap drugi (okręgowy), c) etap trzeci (wojewódzki).

 

6. Każdy etap każdego konkursu ma formę pisemną. 

 

7. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego wybranego przez siebie konkursu. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora szkoły macierzystej.

 

8. Uczniowie przystępują do konkursów dobrowolnie i są zobowiązani do przestrzegania regulaminu konkursów oraz terminów poszczególnych eliminacji.

 

9. W kolejnych etapach konkursów uczestniczą tylko uczniowie zakwalifikowani w eliminacjach niższego stopnia. 

 

10. W roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z wytycznymi MEN, obowiązują następujące progi punktowe: eliminacje szkolne – 80%, eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – 90%; eliminacje trzeciego stopnia (wojewódzkie) – 90 %: a) uczestnik eliminacji szkolnych, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu (okręgowego), musi uzyskać co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia; b) uczestnik drugiego etapu (okręgowego), który uzyska co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, zostanie zakwalifikowany do etapu trzeciego (wojewódzkiego); c) uczestnik trzeciego etapu (wojewódzkiego), który uzyska co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, otrzyma tytuł laureata; d) uczestnik trzeciego etapu (wojewódzkiego), który uzyska wynik w przedziale punktowym od 30% do 89%, otrzyma tytuł finalisty.

 

11. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mają obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem, terminarzem eliminacji oraz zakresem wymagań.

 

12. Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.

 

13. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla wszystkich etapów konkursów, jeżeli uczeń nie przystąpił do eliminacji w wyznaczonym terminie z powodu choroby, sytuacji losowej, udziału w innych konkursach. 

 

14. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). 

 

15. Wymagania edukacyjne, kryteria oceny i czas pracy, obowiązujące we wszystkich konkursach, są jednakowe dla każdego uczestnika. 

 

16. Ucznia, uczestniczącego w konkursie, obowiązuje zakaz wnoszenia na salę, w której odbywają się eliminacje, urządzeń elektronicznych oraz zakaz używania słowników, kalkulatora (z wykluczeniem konkursu chemicznego) i innych pomocy naukowych. 

 

17. Komisje konkursowe organizując eliminacje, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przewlekle chorych. Jeżeli uczeń niepełnosprawny ruchowo lub przewlekle chory zostanie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, dyrektor szkoły powinien powiadomić przewodniczącą komisji wojewódzkiej o konieczności dostosowania warunków organizacyjnych do potrzeb tego ucznia (np. osobna sala, usadzenie ucznia, wielkość czcionki).

 

18. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie trwania wszystkich eliminacji odpowiada jego opiekun. W przypadku eliminacji wojewódzkich zapewnia mu również bezpieczne dotarcie do miejsca eliminacji oraz bezpieczny powrót do domu. Opiekun nie opuszcza budynku szkoły przez cały czas trwania eliminacji. 

 

19. Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli komisja przeprowadzająca eliminacje stwierdzi fakt niesamodzielnej pracy ucznia i korzystania z niedopuszczalnych regulaminem pomocy naukowych lub urządzeń elektronicznych, a także spóźnienia albo naruszenia regulaminu. 

 

20. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową. 

 

 § 2 Organizacja i przebieg eliminacji pierwszego etapu (szkolnego)

 

1. Za organizację i przeprowadzenie pierwszego (szkolnego) etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły.

 

2. Do zadań dyrektora szkoły należą wymienione poniżej czynności.

 

2.1. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursów.

 

2.2. Zgłoszenie do KO w Lublinie (zadanie w panelu kontaktowym dla dyrektorów szkół) liczby uczniów uczestniczących w poszczególnych konkursach.

 

2.3. Opracowanie harmonogramu eliminacji szkolnych wszystkich konkursów, które odbędą się w danej placówce. W opracowanym harmonogramie należy uwzględnić termin przekazania dokumentacji eliminacji szkolnych do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (31.10.2017 r.) oraz czas trwania eliminacji jednakowy dla wszystkich szkół uczestniczących w konkursach. Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Eliminacje szkolne należy rozpocząć o godzinie 9.00, dlatego odpowiednio wcześniej należy zaplanować czynności organizacyjne.

 

2.4. Powołanie szkolnej komisji odpowiedzialnej za przygotowanie arkusza konkursowego, kryteriów oceniania i ocenę zadań uczniów.  Uwaga! Układając zadania, należy przyjąć 30 punktów za rozwiązanie całego arkusza. Oceniając rozwiązania zadań, nie wolno stosować połówek ani zaokrąglać wyniku (np. 23,5 do 24).  W przypadku stwierdzenia przez komisję wojewódzką wyniku zaokrąglonego uczeń nie może być dopuszczony do drugiego etapu lub zostanie zdyskwalifikowany podczas pracy komisji oceniającej rozwiązania uczestników drugiego etapu. 

 

2.5. Powołanie szkolnych komisji przeprowadzających eliminacje składających się z nauczycieli, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. Liczba członków komisji powinna być dostosowana do liczby uczestników konkursu i warunków lokalowych w taki sposób, aby uczeń miał w pełni zagwarantowaną samodzielną pracę.

 

2.6. Udostępnienie powielonych w odpowiedniej liczbie arkuszy konkursowych komisji przeprowadzającej konkurs w dniu eliminacji na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

 

2.7. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu konkursów oraz przebiegu obiektywnego oceniania prac, odbywającego się na terenie szkoły w dniu przeprowadzanych eliminacji. Niedopuszczalne jest wynoszenie prac uczniów z budynku szkoły. 

 

2.8. Pisemne poinformowanie uczniów i ich opiekunów prawnych o uzyskanych wynikach w ciągu dwóch dni od dnia przeprowadzonych eliminacji. Informację należy zamieścić na stronie szkoły lub na tablicy ogłoszeń widocznej dla uczniów i ich opiekunów.

 

2.9. Poinformowanie uczniów o warunkach wglądu do pracy konkursowej.

 

2.10. Rozpatrywanie ewentualnych odwołań uczniów lub ich prawnych opiekunów od decyzji komisji szkolnych.

 

2.11. Zebranie i zabezpieczenie dokumentacji eliminacji szkolnych: - protokół przebiegu eliminacji pierwszego etapu (wzór nr 1); - oświadczenia rodziców uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego, czyli uzyskali, co najmniej 24 punkty (wzór nr 2);  - arkusze konkursowe z rozwiązaniami uczniów i oświadczenia rodziców dołączone do każdego arkusza; - oświadczenie dyrektora szkoły (wzór nr 3); - kryteria oceniania zadań konkursowych.

 

2.12. Przekazanie do 31 października 2017 r. osobiście lub pocztą dokumentacji eliminacji szkolnych wszystkich konkursów, które odbyły się w danej szkole, do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

 

- Protokoły przebiegu eliminacji i oświadczenie dyrektora szkoły należy zapakować do koperty zatytułowanej PROTOKOŁY I OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY, także protokoły przebiegu eliminacji tych konkursów, w których żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu drugiego (wówczas nie zawierają nazwisk uczniowskich).  - Do kolejnej opieczętowanej koperty opisanej według wzoru nr 4: POWIAT, GMINA, NAZWA SZKOŁY, NAZWY KONKURSÓW, LICZBA ARKUSZY, LICZBA OŚWIADCZEŃ należy zapakować opieczętowane arkusze konkursowe z rozwiązaniami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty, spięte z oświadczeniami rodziców. Pakując prace uczniów do jednej koperty, należy zachować kolejność zgodną z opisem na kopercie.

 

2.13. Zgłoszenie do 31 października 2017 r. w wersji elektronicznej uczniów (wzór tabeli na stronie www.lscdn.pl, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Jako temat e-maili należy podać skróconą nazwę szkoły np. SP 1 Lublin, SP Zakrzew, Gim1 Lubartów, Gim2 Bychawa. Dane wpisane do tabeli są podstawą do wystawienia ewentualnych zaświadczeń, dlatego trzeba zadbać o czytelność i poprawność zapisu (pełne dane ucznia, nazwa szkoły zgodna z nazwą na pieczęci szkoły, klasa bez oznaczeń literowych). Do tabeli nie należy wprowadzać własnego formatowania (np. zbędnych wyróżników w postaci tylko wielkiej litery). 

 

Uwaga! Poprawianie danych uczniów, danych nauczycieli oraz nazw szkół będzie możliwe jedynie po złożeniu prośby na piśmie do LKO i uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi. 

 

3. Uczestnik eliminacji szkolnych, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od wyniku konkursu na etapie szkolnym w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników. 

 

4. Odwołania od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora macierzystej szkoły w terminie dwóch dni od daty podania wyników etapu szkolnego. 

 

5. W przypadku, jeśli uczeń przystąpił do konkursu z przedmiotu, który nie jest nauczany w jego szkole macierzystej, odwołanie od decyzji szkolnej komisji należy kierować do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

 

6. Arkusz konkursowy dopuszcza do wykorzystania w eliminacjach szkolnych dyrektor szkoły, co potwierdza swoim podpisem na stronie tytułowej. Zadania występujące w dopuszczonych arkuszach nie mogą naruszać cudzych praw autorskich. Na stronie tytułowej arkusza należy podać czas pisania, tj. 60 min i sumę punktów możliwych do zdobycia, tj. 30. Do etapu okręgowego kwalifikuje się uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych osiągnęli co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów, czyli 24. 

 

§ 3 Organizacja i przebieg eliminacji drugiego etapu

 

1. Eliminacje drugiego etapu przeprowadzane są w macierzystych szkołach uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolne komisje przeprowadzające eliminacje drugiego etapu co najmniej na trzy dni przed terminem konkursu wskazanym w Terminarzu eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów. Członkami komisji są nauczyciele, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. Liczba członków komisji powinna być dostosowana do liczby uczestników konkursu i warunków lokalowych w taki sposób, aby uczeń miał w pełni zagwarantowaną samodzielną pracę.

 

3. W dniu konkursu w godz. 7.30 – 8.30 dyrektor szkoły pobiera drogą elektroniczną (Panel kontaktowy LKO dla dyrektorów szkół) arkusze zadań konkursowych; w przypadku trudności technicznych z pobraniem arkusza zadaniowego należy kontaktować się z pracownikiem LKO (telefon 81 53 85 267) w godzinach wyżej wymienionych. 

 

4. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 9.00. Odpowiednio wcześniej należy przeprowadzić czynności organizacyjne. Czas pracy na rozwiązywanie zadań konkursowych wynosi 90 minut.

 

5. Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej eliminacje drugiego etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły.

 

6. Po zakończeniu pracy przez uczniów, czyli o godzinie 10.30 komisja w obecności ucznia pakuje prace uczniów do ostemplowanej pieczęcią szkoły koperty, którą zakleja i opisuje według wzoru: POWIAT, GMINA, NAZWA SZKOŁY, NAZWA KONKURSU, LICZBA ARKUSZY oraz sporządza protokół (wzór nr 5). Tak przygotowaną kopertę i protokół przekazuje dyrektorowi szkoły.

 

7. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w dniu konkursu dostarcza do godziny 13.00 (dopuszcza się zmianę godziny w przypadku szkół położonych dalej niż 40 km od miejsca wskazanego w tabeli) zapakowane prace i niezapakowany protokół według wzoru nr 5 do właściwego oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie lub siedziby LSCDN zgodnie z poniższą informacją.

 

 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5  tel. 81 53 292 41 fax 81 53 446 34

 

Powiaty: lubelski, lubartowski, opolski, kraśnicki, janowski, łęczyński, świdnicki, puławski, rycki, łukowski, m. Lublin

 

8. Informacje o wynikach uzyskanych przez uczestników konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lscdn.pl zgodnie z Terminarzem eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów. 

 

9. Do etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów. 

 

10. Wyniki drugiego etapu konkursów będą publikowane na stronie internetowej LSCDN www.lscdn.pl (w zakładce Konkursy przedmiotowe) zgodnie z podanym terminarzem. 

 

11. Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu do pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecności członka WKK w siedzibie LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie (tel. 81 53 216 05). Osoba oglądająca pracę konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany czasowo. Nie może trwać dłużej niż 20 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany. Terminy wglądu do prac zostały wskazane w Terminarzu eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów. 

 

12. Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdzić i ocenić. 

 

13. Pismo odwołujące się od oceny WKK mogą złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni, kierując je do Przewodniczącej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisję odwoławczą w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia. 

 

14. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

 

15. Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą. 

 

16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania ostateczny wynik zostanie zmieniony w opublikowanej tabeli wyników w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia odwołania. Nie jest on równoznaczny z zakwalifikowaniem ucznia do etapu wojewódzkiego. 

 

17. W przypadku negatywnej decyzji komisji odwoławczej uzasadnienie zostanie przesłane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia odwołania na adres wskazany w odwołaniu.

 

  §4 Organizacja i przebieg eliminacji trzeciego etapu (wojewódzkiego)

 

1. Eliminacje wojewódzkie przeprowadza WKK zgodnie z podanym terminarzem. Informacja o miejscach eliminacji ukaże się do 15 lutego 2018 r. na stronie internetowej www.lscdn.pl i www.kuratorium.lublin.pl

 

2. Na wykonanie zadań konkursowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, przeznacza się 90 minut. Uczestnik konkursu powinien przybyć do szkoły, w której odbędą się eliminacje,  na 30 minut przed ich rozpoczęciem. 

 

3. Dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs, na prośbę WKK i działając na podstawie zarządzenia LKO, powołuje komisję przeprowadzającą eliminacje konkursowe. Członkami komisji są nauczyciele, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. Liczba członków komisji powinna być dostosowana do liczby uczestników konkursu i warunków lokalowych w taki sposób, aby uczeń miał w pełni zagwarantowaną samodzielną pracę.

 

4. Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji odpowiada jej przewodniczący. W skład komisji danej grupy eliminacyjnej nie mogą wchodzić nauczyciele, których uczniowie lub własne dzieci zostały włączone do tej samej grupy eliminacyjnej konkursu. 

 

5. Informacje o wynikach uzyskanych przez uczestników konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lscdn.pl zgodnie z Terminarzem eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów.

 

6. Finalistami konkursu wojewódzkiego zostają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, wezmą w nich udział i uzyskają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.

 

7. Laureatami etapu wojewódzkiego zostają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, wezmą w nich udział i uzyskają co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów. 

 

8. Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu do pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecności członka WKK w siedzibie LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie (tel. 81 53 216 05). Osoba oglądająca pracę konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany czasowo. Nie może trwać dłużej niż 20 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany.  Terminy wglądu do prac zostały wskazane w Terminarzu eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów. 

 

9. Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdzić i ocenić. 

 

10. Pismo odwołujące się od oceny WKK mogą złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni, kierując je do Przewodniczącej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisję odwoławczą w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia. 

 

11. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

 

12. Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą. 

 

13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania ostateczny wynik zostanie zmieniony w opublikowanej tabeli wyników w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia odwołania. Nie jest on równoznaczny z uzyskaniem tytułu laureata. 

 

14. W przypadku negatywnej decyzji komisji odwoławczej uzasadnienie zostanie przesłane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia odwołania na adres wskazany w odwołaniu.

 

§ 5 Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów

 

1. W pierwszym etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

2. W drugim i trzecim etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa WKK powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.