Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

·         dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów lubelski

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

27.03.2017 r. – 21.04.2017 r.

22.05.2017 r. – 26.05.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

24.04.2017 r.

22.05.2017 r. – 26.05.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2017 r.

20.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

05.05.2017 r. – 09.05.2017 r.

21.06.2017 r. – 28.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.05.2017 r.

30.06.2017 r.

 

    Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XXXII/244/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z art. art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

 

 

Lp.

Kryteria rekrutacji do klas I szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

 

Liczba przyznanych punktów

 

Dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

 

1.

 

W szkole, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia

rodzeństwo kandydata. 

 

3 pkt

 

-------------------------------------

 

2.

 

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności

gospodarczej rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

 

 

 

2 pkt

 

 

oświadczenie rodziców  

 

3.

 

W obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, mieszkają krewni

kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki. 

 

2 pkt

 

oświadczenie rodziców 

  

      Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek  przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 Dyrektor

Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis

Załączniki:

1.      Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej,

2.      Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły.