Szanowni Państwo!

W związku z licznymi telefonami ze strony rodziców dot. terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/18, Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim Zbigniew Flis przekazuje poniższe informacje:

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

Art. 204.1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

 1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

 3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy –Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

 4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności Rada Miejska w Janowie Lubelskim musi podjąć uchwałę w sprawie kryteriów, a Burmistrz Janowa Lubelskiego wydać zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego.

Najbliższa Sesja, na której będzie można podjąć uchwałę dotyczącą ustalenia kryteriów oraz postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbędzie się w marcu br.

 Dyrektor

Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Janowie Lubelskim

 

Zbigniew Flis