Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2013 /14

1.    Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły z ideą i zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.
2.    Podjecie uchwały o przystąpieniu do programu.
3.     Propagowanie idei SzPZ.
4.    Diagnoza wyjściowa zachowań prozdrowotnych podmiotów szkoły.
5.    Wybór zadania priorytetowego.
6.    Powołanie Zespołu ds. promocji zdrowia.
7.    Opracowanie Planu Promocji Zdrowia i jego realizacja.
8.     Ewaluacja.

Promocja zdrowego żywienia i aktywności ruchowej:
- Opracowanie dokumentów i zapoznanie uczniów z programami: wychowawczym i profilaktyki .
- Funkcjonowanie dwóch klas sportowych IV b i V b.
-Przystąpienie kl. II - III do ogólnopolskiego programu „Śniadanie daje moc” i organizacja Klubów śniadaniowych. Organizacja -wspólnie z rodzicami- Dnia Zdrowego Śniadania.
-Wdrożenie ogólnopolskiego programu WF- z klasą, organizacja debaty ogólnoszkolnej w ramach Sportowego Okrągłego Stołu. Uzyskanie certyfikatu Uśmiech

- Organizacja  zawodów sportowych.
-Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych.
- Organizacja wycieczek klasowych.
-Przystąpienie do programu ogólnopolskiego "Szkoła Promująca Zdrowie".
-Wprowadzenie „ Roztańczonej przerwy”.
-Realizacja projektów gminnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: „ Żyj zdrowo na sportowo ", "Nasze zdrowie w naszych rękach",      " Zdrowie mam, bo o nie dbam"( finał projektu- prozdrowotny festyn rodzinny) , " Olimpijczyk- zajęcia pozalekcyjne, sportowe", " Biegać każdy może".
- Realizacja w klasie I programu „ Moje dziecko idzie do szkoły”( program skierowany do uczniów i ich rodziców).
-Prowadzenie podczas godzin z wychowawcą oraz zajęć pozalekcyjnych praktycznej nauki przygotowywania zdrowych kanapek, sałatek, surówek i napojów.
-„Pachnący parapet”- hodowanie roślin przyprawowych wykorzystywanych do urozmaicania przygotowywanych potraw.
- Przeprowadzenie badań ankietowych na temat zachowań prozdrowotnych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły- ewaluacja wewnętrzna.
- Realizacja ogólnopolskiego programu Szklana Mleka.
-Zajęcia warsztatowe "Potęga smaku" we współpracy z Technikum Usług Gastronomicznych w Janowie Lub.
- Prelekcje na temat zdrowego odżywiania podczas zajęć z wychowawcą i wychowania do życia w rodzinie .
-Realizacja ekologicznego projektu szkolnego "Tydzień dla Ziemi".
-Realizacja w kl. V d programu  „ Muuvit - Ruszaj się z klasą!”

Profilaktyka wad postawy:
- Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.
- Prowadzenie akcji "Lekki tornister".
- Dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów.

Profilaktyka chorób zakaźnych i higiena:

-Realizacja w kl. VI ogólnopolskiego programu o tematyce meningokokowej  "Pierwszy dzwonek" (program skierowany do uczniów i ich rodziców).
- Profilaktyka próchnicy zębów- przeglądy, fluoryzacja, nauka prawidłowego czyszczenia zębów.
- Higiena osobista i otoczenia, okresu dojrzewania – pogadanki.

BEZPIECZEŃSTWO PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW- zadanie priorytetowe

Zapobieganie stresowi, nadpobudliwości:
- Muzykoterapia prowadzona przez szkolne Radio Supełek.
- Realizacja projektu szkolnego "Tydzień Życzliwości i Pozdrowień".
- Przeprowadzenie badań na temat integracji uczniów w kl. I i IV, opracowanie wyników, wniosków, rekomendacji; realizacja działań naprawczych.
-Przeprowadzenie badań dotyczących trudności uczniów w klasie II, opracowanie wyników, wniosków i rekomendacji;  realizacja działań naprawczych.
- Realizacja w kl.  IV – VI  zajęć na temat radzenia sobie ze stresem w ramach cyklu zajęć „Tworzymy siebie”.
-W klasach I – III zrealizowano po dwa spotkania w ramach cyklu zajęć „Ja jestem sobą, ty jesteś sobą”.
-Organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki.
- Zabranie szkoleniowe rady pedagogicznej " Język empatii- jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi".
- Wsparcie pedagogiczne dla rodziców: wygłoszenie referatów podczas zebrań z rodzicami :" Agresja", " Wpływ telewizji, gier komputerowych na psychikę dziecka", " Zapobieganie uzależnieniom od mediów", "Telewizja, komputer i Internet a wychowanie dziecka", " " Naturalne wzrastanie dziecka".

Bezpieczeństwo uczniów, bezpieczne zachowania:
- Przegląd  stanu technicznego budynku szkoły, obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
-Zapoznanie uczniów z regulaminami, procedurami, statutem szkoły.
-Zapoznanie uczniów z programami: wychowawczym i profilaktyki; realizacja zadań .
- Próbna ewakuacja szkoły, przeprowadzona w obecności strażaków w dniu 27. IX 2013 r.
-Nauka bezpiecznego poruszania się na drodze.
-Spotkania z policjantem.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.
- Oglądanie przez uczniów kl. I- VI filmu edukacyjnego "Bezpieczne zachowania. Szkoła” i analiza jego treści.
-Organizacja szkoleń dla uczniów kl. I-VI z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań( układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej).
- Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły- w zakładce „ Bezpieczna szkoła” filmów edukacyjnych „Pierwsza pomoc” na licencji Creative Commons, dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamieszczenie Gry edukacyjnej pierwsza pomoc BLS / AED.
-Realizacja przez uczniów kl. I ogólnopolskiego programu „ Klub Bezpiecznego Puchatka”.
- Realizacja projektu szkolnego : Dzień Bezpiecznego Internetu.
-Organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych, na stołówce oraz przystanku autobusowym.
-Zapewnienie ciągłości opieki nad uczniami.
-Realizacja tematyki bezpieczeństwa  opisanej w podstawie programowej nauczania w szkole podstawowej.
- Organizacja dla uczniów kl. I- VI ( 3 i 5 czerwca 2014 r.) spotkania z panią policjant mł. asp. Faustyną Łazur z Powiatowej Komendy Policji w Janowie Lubelskim, która zaprezentowała film edukacyjny „Przygoda Lee i Kim. Zwierzaki w sieci” oraz przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznego korzystania ze współczesnych mediów. Tematyka spotkania była bardzo interesująca dla uczniów, którzy zadawali wiele pytań. Podczas spotkania z uczniami klas VI omówione zostały także aspekty prawnej odpowiedzialności nieletnich.
-Organizacja ( 14 IV 2014 r.) spotkania szkoleniowego dla rodziców, prowadzonego przez mł. asp. z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim- p.Faustynę Łazur. Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu( cyberprzemoc).

Zapobieganie nałogom:
- Realizacja w oddziałach przedszkolnych programu  „ Czyste powietrze wokół nas”( program o tematyce antynikotynowej  skierowany do dzieci i ich rodziców).
- Realizacja w świetlicy szkolnej projektu gminnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii„ Czysty umysł otwartą bramą do wiedzy".
- Realizowanie  zadania w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej   "Zachowaj Trzeźwy Umysł ": konkursy profilaktyczne „Mój czas" i „Hop na narty”(udział wzięło 102 uczniów).
- Realizacja projektu gminnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii " Kurtyna w górę"- odkrywanie swoich pasji scenicznych.
- Realizacja w kl. VI  zajęć „Więcej wiem – dobrze wybieram”( w ramach wychowania do życia w rodzinie).

Włączanie się w akcje prozdrowotne:
-Światowy Dzień Walki z Gruźlicą ( 24 III 2014 r.)- pogadanki, plakaty, kl. IV- VI.
-Światowy Dzień Zdrowia : Zdrowe Bicie Serca” ( 7 IV 2014 r)- pogadanki, pomiary ciśnienia tętniczego w kl. IV- VI
-Światowy Dzień Bez Tytoniu”( 31 V 2014 r.)- pogadanki i plakaty  o wpływie nikotyny na organizm dziecka i dorosłego dla kl. IV- VI.
-Fluoryzacja zębów.
- Światowy Dzień Krwiodawcy( 14 VI)

Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia