Realizowanie profilaktyki zdrowotnej  Szkoły Promującej Zdrowie- zapobieganie otyłości i chorobom cywilizacyjnym.

Opracowanie i realizacja Planu promocji zdrowia:

1) Systemowe działania na rzecz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i realizacja planu pracy zespołu ds. profilaktyki, wychowania i bezpieczeństwa. M.in. kontynuacja zajęć na temat radzenia sobie ze stresem( w kl. I- III i IV- VI) .

 

klasach I- III( Ja jestem sobą, ty jesteś sobą) oraz w kl. IV- VI ( tworzymy siebie).

Realizacja Planu pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

Przeglądy stanu technicznego budynku/terenu szkoły.

Realizacja tematyki priorytetowej w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy i  edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z regulaminem programu ogólnopolskiego Szkoła Dobrze Wychowana( rekomendacja LKO).

Realizacja programów i projektów  profilaktycznych oraz edukacyjno- wychowawczych.

„ Bezpieczna szkoła”- projekcja filmu edukacyjnego i szkolenie uczniów kl. I

Szkolenie uczniów  w zakresie udzielania I pomocy w nagłych wypadkach.

Kl. I- pozycja boczna ustalona
Kl. II- VI- postępowanie ratownicze w przypadku skaleczeń, złamań, zwichnięć, skręceń, krwotoków, zakrztuszenia, oparzeń.

Nauka bezpiecznego poruszania się na drodze. Spotkania z policjantem.

Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Zapobieganie wypadkom i urazom. Bezpieczne ferie i wakacje- pogadanka dla kl. I- III

Badanie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole - poziomu integracji uczniów klas I i IV.

Organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych, na stołówce oraz przystanku autobusowym.

Zapewnienie ciągłości opieki nad uczniami.

Realizacja tematyki bezpieczeństwa  opisanej w podstawie programowej nauczania w szkole podstawowej.

Przestrzeganie procedur w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczne wycieczki- zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek.

Bezpieczne dyskoteki szkolne: zapewnienie dyżurów nauczycieli i rodziców.

Zagwarantowanie uczniom klimatu spokoju, życzliwości i poszanowania ich godności ze świadomością jego wpływu na poziom ich samooceny.

Przeglądy higieniczno – sanitarne obiektu szkolnego

Nadzór nad higieną nauczania.

Przekazywanie treści profilaktycznych na zebraniach z rodzicami.

Organizacja kampanii informacyjnej na temat bezpieczeństwa:

- gazetka z informacjami

- udostępnienie adresów placówek pomocowych 
i  działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży a także ich rozwoju

- prowadzenie akcji informacyjnej dla nauczycieli, zapoznawanie z procedurami, przepisami, nowościami w tej dziedzinie

- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

 

Organizacja zebrania szkoleniowego nauczycieli na temat ” Poczucie alienacji      ( wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej.

 

Montaż osłon drewnianych na kaloryfery( korytarze).

 

2)Systemowe działania na rzecz promocji zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Promocja zdrowego żywienia:

-  „ Pachnące parapety”- hodowanie w klasach np. szczypiorku, bazylii, oregano i innych przypraw
- Warzywo i owoc miesiąca- przygotowywanie zdrowych kanapek, sałatek, surówek i napojów owocowych/ warzywnych wg ustaleń z uczniami

- prelekcje o zdrowym żywieniu

- „Świadoma konsumpcja”- akcja- analiza reklam telewizyjnych, składu surowcowego reklamowanego produktu; ocena wartości odżywczych

- zdrowa żywność w sklepiku szkolnym

b)Promocja aktywności fizycznej:
- kontynuacja  działań wybranych w ramach realizacji  ogólnopolskiego programu W- f z klasą( prowadzenie rozgrzewki w kl. VI, wybór tematu lekcji wych. fiz.)

- „ Roztańczona przerwa”- nauka tańca/ gimnastyka na długiej przerwie
- organizacja klas sportowych: IV a, V b, VI b (realizacja programu własnego klasy sportowej)

- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

-udział w zawodach sportowych 

- organizacja wycieczek klasowych

- realizacja projektów, programów

- nauka pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego

- realizacja tematyki priorytetowej w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy i edukacji wczesnoszkolnej

c) Profilaktyka wad postawy:

- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy
- akcja „ Lekki tornister”, możliwość pozostawienia przez uczniów książek i pomocy w szkole
- dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu dziecka

d)Realizacja planu oświaty zdrowotnej( higienistka szkolna)

e) Zapobieganie stresowi, nadpobudliwości, nałogom: 

- muzykoterapia realizowana  przez Radio  szkolne 
„ Supełek”

- realizacja programów, projektów, uczestnictwo w kampanii

- diagnoza stylów uczenia się uczniów; dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów

- realizacja tematyki priorytetowej w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy i edukacji wczesnoszkolnej

 

Ewaluacja zachowań prozdrowotnych uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi.( ew. wewnętrzna)

Ewaluacja rocznych działań prozdrowotnych.

3)Wychowanie ekologiczne.

 

 

 

 

Zbiórka zużytych  baterii, we współpracy z firma REBA

Zbiórka plastikowych nakrętek

Realizacja zadań szkolnego koła LOP.

Eksponowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej treści związanych z ekologią i ochroną przyrody (gazetki, konkursy, filmy edukacyjne itd.)

Realizacja programów, projektów

Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej

Ekopodróże małe i duże- organizacja wycieczek po okolicy i regionie