Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

Konkurs wojewódzki dla szkół podstawowych

„Dobre zdrowie jest głównym bogactwem, umożliwiającym rozwój społeczny, ekonomiczny i osobisty ludzi. Ma ono także znaczenie dla jakości naszego życia. Różnorodne czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz zachowania ludzi mogą sprzyjać zdrowiu.”

 

(fragment postanowień Karty Ottawskiej 1986)

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

Regulamin konkursu

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Marian Klimczak – dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Anna Majewska – nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Anna Nowak-Kowal – nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

I.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU I ADRESACI.

Konkurs „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” adresowany jest do młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, ich nauczycieli i wychowawców.

Zasadniczym jego celem jest zachęcenie społeczności szkolnych do upowszechniania zasad zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół, a także społeczności lokalnej.

II.  CELE KONKURSU

Celami szczegółowymi osiąganymi przez młodzież i nauczycieli w trakcie wykonywania zadań konkursowych będą:

1.    Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju młodzieży.

2.    Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie swoje i innych.

3.    Aktywność społeczna.

4.    Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego.

5.    Kształtowanie takich umiejętności, jak:

a.    prezentacja własnego punktu widzenia, przygotowanie do publicznych wystąpień, autoprezentacja,

b.    poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz posługiwanie się technologią informacyjną,

c.    przyjmowanie różnych ról społecznych przez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej

d.    rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

e.    kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie.

III.  TEMATYKA KONKURSU

Upowszechnianie zdrowego i bezpiecznego stylu życia powinno opierać się na elementach treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) Dz. Ust. z dn. 14 lutego 2017 r. poz. 356.

IV. ZAŁOŻENIA METODYCZNE KONKURSU

Podstawową metodą  pracy  realizowaną  przez  zespoły  przygotowujące  się  do  udziału  w konkursie  powinien  być   projekt  edukacyjny,    czyli  zespołowe  działania  uczniów  związane  z tematyką Edukacji dla bezpieczeństwa w tym edukacji zdrowotnej. Działania te mogą się odbywać w różnych formach, na terenie szkół, a także w środowisku lokalnym.

 

Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie, wykazując się zarówno posiadaną wiedzą, umiejętnościami oraz emocjonalnym stosunkiem do tematyki projektu.

Opiekun zespołu udziela uczniom wszechstronnej pomocy w takich sprawach jak: określenie tematu projektu, formy jego realizacji i sposobu prezentacji, dobór literatury przedmiotu i innych źródeł wiadomości, prowadzenie systematycznych konsultacji.

Prezentacje, winny być dokumentacją podsumowującą działania związane z realizacją projektu.

Opiekunowie zespołów mogą korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej organizatorów konkursu. Pomoc ta może dotyczyć zarówno metody projektu i sposobów jej dokumentowania, jak również realizacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    Szkoły mogą być reprezentowane przez jeden lub kilka trzyosobowych zespołów, które pod kierunkiem opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) zrealizowały projekty edukacyjne

 

upowszechniające zdrowy i bezpieczny styl życia we własnym środowisku.

2.    Skład osobowy zespołów uczestniczących w konkursie nie powinien ulegać zmianom w czasie jego trwania.

3.    Chęć przystąpienia do konkursu szkoła zgłasza na załączonej karcie uczestnictwa do dnia

10. 01. 2021 r. na adres:

 

Anna Nowak–Kowal

Konkurs „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” Zespół Szkół nr 5

20-854 Lublin

ul Elsnera 5

 

W przypadku wątpliwości kontakt drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega trzyetapowo.

I.  Etap szkolny – polega na realizacji projektów na terenie własnej szkoły i sporządzeniu dokumentacji działań.

Termin: do 20 marca 2021 r.

1.    Uczestnicy przygotowują zespołowo projekt klasowy lub szkolny, związany z tematyką konkursu. O wyborze tematu projektu, jego formie i zakresie materiałów zespół decyduje w porozumieniu z nauczycielem/opiekunem, przygotowującym go do konkursu.

2.    Forma realizacji projektu jest dowolna i zależy od inwencji twórczej uczestników. Mogą to być np.: seminaria, wykłady, konkursy, apele, lekcje prowadzone przez uczniów, akcje szkolne, itp.

 

3.    Po realizacji zadań należy sporządzić dokumentację z ich przebiegu i osiągniętych efektów.

4.    Dokumentację działań zespołów, wykonaną według proponowanego wzoru (zał. nr 2), należy dostarczyć na podany adres Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie, nie później niż do 31 marca 2021 r.

5.    Ocena projektów odbywać się będzie na podstawie dokumentacji, wg następujących kryteriów:

·                    Poziom merytoryczny opanowanej wiedzy i różnorodność źródeł informacji 0 – 10 pkt.

·                    Zasięg działań objętych projektem szkolnym 0 – 4 pkt.

·                    Przydatność praktyczna nabytej wiedzy i umiejętności 0 – 4 pkt.

·                    Osiągnięte cele konkursu 0 – 5 pkt.

·                    Systematyczność pracy i terminowość działań objętych projektem wg przedstawionego harmonogramu 0 – 2 pkt.

6.    Każdy zespół oceniany będzie oddzielnie.

7.    Do następnego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły które uzyskają minimum 10 punktów.

Podjęte zadania mogą wynikać z programu pracy szkoły lub innych programów realizowanych na terenie szkoły a wynikających z problemów dzieci i młodzieży w danej jednostce oświatowej.

II.  Etap wojewódzki – składa się z dwóch części.

 

Termin: druga dekada maja 2021 r.

Część pierwsza etapu wojewódzkiego to część testowa. Polega na rozwiązaniu teoretycznych zadań z zakresu tematyki konkursu. Czas trwania 40 minut. Najlepsze zespoły zakwalifikują się do części drugiej konkursu.

Druga część etapu wojewódzkiego polega na realizacji wylosowanych zadań (w tym praktycznych dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej i udzieleniu odpowiedzi z zakresu zdrowego stylu życia w trakcie quizu na żywo przed widownią. O kolejności miejsc zadecyduje suma punktów z części testowej i quizu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Komisja Konkursowa dokona oceny prac w poszczególnych etapach i wyłoni laureatów I, II i III miejsca w klasyfikacji zespołowej.

 

2.    Komisja Konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

3.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tuż po zakończeniu drugiej części etapu wojewódzkiego. Komisja Konkursowa może zadecydować o nie przyznaniu I nagrody, może także przyznać dodatkowe wyróżnienia.

 

4.    W przypadku wprowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych dla uczniów Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość jest przeprowadzenia pierwszej części etapu wojewódzkiego w formie testu na platformie Moodle i rezygnacji z quizu na żywo.

 

5.    Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

(nazwa szkoły, dokładny adres, telefon)

 


Lublin,................... 2021 r.

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szkoła Podstawowa nr ......... w ..........................................................................................................

zgłasza udział w konkursie

 „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” organizowanym w roku szkolnym 2019/2020.

 

Do konkursu zgłosiło się.................... trzyosobowych zespołów.

 

 

Opiekunowie zespołów:                                                                                   Dyrektor szkoły

(czytelne podpisy)

 

 

Adresy e-mail opiekunów:

 

 Załącznik nr 1

 

Tematyka konkursu

Organizatorzy konkursu proponują skoncentrowanie działań w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa i Edukacji zdrowotnej, a więc przygotowanie uczniów zgodnie z poniższymi zagadnieniami.

Pierwsza pomoc przedmedyczna:

*          Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Pozycja boczna ustalona. Wzywanie pomocy.

*          Postępowanie na miejscu wypadku drogowego.

*          Postępowanie ratownicze przy utracie przytomności.

*          Zatrzymanie akcji serca i oddychania. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

*          Pierwsza pomoc tonącemu i przy porażeniu prądem.

*          Pierwsza pomoc przy krwotokach.

*          Pierwsza pomoc przy urazach kości i stawów.

*          Postępowanie ratownicze przy omdleniu, ataku epileptycznym, niedocukrzeniu krwi, udarze słonecznym, ataku serca.

*          Rozpoznawanie oparzeń termicznych. Pierwsza pomoc przy oparzeniach.

*          Postępowanie ratownicze w przypadku zagrożenia wstrząsem.

Zagrożenia ludności:

*          Zagrożenia pożarowe i powodziowe.

 

*          Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Zagrożenia terrorystyczne.

*          Zapobieganie współczesnym zagrożeniom.

Zdrowy styl życia

*          Zasady zdrowego stylu życia.

 

*          Zdrowe odżywianie.

*          Piramida zdrowia.

*          Choroby cywilizacyjne. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

*          Uzależnienia.

*          Zapobieganie zagrożeniom zdrowia.

 

Załącznik nr 2.

 

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA

 

1.            Strona tytułowa:

Sprawozdanie (raport)

Z realizacji zadania ...................................................................................................................

W ramach projektu ...................................................................................................................

 

Skład zespołu zadaniowego 1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................ czas realizacji zadania  .................................................................

 

2.            Krótki opis z przebiegu realizacji zadania, a w tym:

·                       uzasadnienie wyboru tematyki konkursowej;

·                       przedstawienie planu realizacji zadań

·                       opis działań konkursowych

·                       analiza wyników przeprowadzonych działań

·                       wnioski

·                       wykaz źródeł informacji wykorzystanych podczas realizacji zadania

3.            Ewaluacja, w formie wybranej przez zespół, pod kątem przydatności zdobytej wiedzy i osiągniętych celów.

4.            Samoocena pracy w zespole zadaniowym. Wnioski do dalszej pracy.

5.            Informacje dotyczące trudności, jakie wystąpiły w czasie realizacji zadań i sposoby radzenia sobie z nimi.

6.            Załączniki (również w wersji elektronicznej) w ogólnie dostępnym oprogramowaniu: np. albumy, postery, prezentacje multimedialne, filmy video, gazetki, kwestionariusze ankiet,

graficzne przedstawienie wyników badań, zdjęcia, notatki z wywiadów, opracowania na podstawie literatury itp.

 

 

DOKUMENTOWANIE PROJEKTU

Sprawozdania (raporty) poszczególnych zespołów należy zebrać w formie elektronicznej lub tradycyjnej do jednego segregatora i opatrzyć tytułem: np.

 

PROJEKT SZKOLNY (MIĘDZYPRZEDMIOTOWY)

 

Pod tytułem ...................................................................................................................................

zrealizowany w Szkole Podstawowej nr .......... im. .................................................................................

w ................................................................................... czas realizacji ...................................................

 

następnie zamieścić: 

1.    Spis tematyki zadań wykonywanych przez zespoły.

2.     Nazwiska nauczycieli współpracujących przy realizacji projektu.

3.    Opis projektu:

A.           Temat - wybór zagadnienia, dlaczego takie, z czego wynika decyzja o podjęciu tego zagadnienia (potrzeby szkoły, uczniów, rodziców, środowiska   )

B.           Cele projektu:

·        cel ogólny (strategiczny) ujmuje istotę realizowanego przedsięwzięcia, jest wspólny dla wszystkich zespołów.

·        cele szczegółowe wyrażone za pomocą celów operacyjnych w zakresie: wiadomości, umiejętności, postaw.

C.           Kontrakt zawarty między uczniami a nauczycielem (jako zobowiązanie obu stron do decyzji nauczyciela).

D.            Harmonogram działań i (koniecznie) terminy jego realizacji (w formie tabeli).

E.           Prezentacja – krótki opis formy prezentacji tematyki projektu i jej okoliczności

(w formie elektronicznej sprawozdania można zamieścić fotografie, nagrania video i inne dowody). Opis tematyki konkursowej – materiałów przedstawianych na pierwszym etapie

F.            Ewaluacja projektu – w formie wybranej przez nauczyciela/opiekuna. Podsumowanie:

Sprawozdanie nie może być zbyt długie. Powinno zawierać najważniejsze treści przedstawione w czytelny, zrozumiały sposób. Do wersji tradycyjnej należy dołączyć wersję multimedialną projektu, wykonanej w ogólnie dostępnym oprogramowaniu. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji. Należy zwrócić uwagę aby ich prace i prezentacje multimedialne nie były kopią prac innych autorów, zwrócić uwagę na załączenie materiałów źródłowych. Wszystkie prace winny być opatrzone nazwiskami autorów i opiekuna projektu. Po rozstrzygnięciu konkursu organizatorzy mają prawo do opublikowania prac opatrzonych nazwiskami uczniów i opiekuna projektu.