W dniu 14 10. 2016 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Obok Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk na uroczystości byli obecni wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek i wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

W uroczystości uczestniczyła pani Anna Kwiecień, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim,która została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Anna Kwiecień jest nauczycielem dyplomowanym z 31 letnim stażem pracy pedagogicznej i wyróżniającą oceną pracy zawodowej. Będąc nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, osiąga wysokie wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej, co przejawia się licznymi osiągnięciami uczniów w klasach, w których jest wychowawcą. Pani Anna poświęca wiele czasu na rozwijanie w uczniach zainteresowań artystycznych, sportowych i edukacyjnych, co uwidacznia się w znaczących sukcesach uczniów. Uczniowie ci zdobywają  wysokie miejsca w przeglądach i konkursach na szczeblu powiatowym, diecezjalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na ogromne uznanie zasługują podejmowane przez panią Annę działania promujące szkołę w środowisku lokalnym: była współtwórcą uroczystości jubileuszu 20 – lecia i 25 – lecia szkoły, które zostały bardzo wysoko ocenione przez środowisko lokalne. Podczas uroczystości uczniowie pani Anny prezentowali osiągnięcia i talenty artystyczne budzące podziw wśród uczestników uroczystości. Nauczycielka promowała szkołę przygotowując występy uczniów podczas imprez środowiskowych: Dni Janowa, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dzień Otwarty Szkoły, spotkanie dla nauczycieli emerytów, Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia Wawrzynek, Dzień Matki i wiele innych.

Dobro dziecka i jego indywidualne potrzeby to najważniejsze drogowskazy w pracy pani Anny Kwiecień. Wraz ze swoimi uczniami włącza się w akcje charytatywne, realizując ważny cel wychowawczy jakim jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jest nauczycielem twórczym, stale rozwijającym się, uczestniczącym aktywnie w procesie doskonalenia zawodowego, chętnie dzielącym się doświadczeniem zawodowym.

Za „mistrzostwo” w zawodzie nauczyciela pani Anna Kwiecień wielokrotnie była nagradzana przez Dyrektora szkoły, Burmistrza Janowa Lubelskiego i Kuratora Oświaty, a w tym roku została uhonorowana medalem KEN. Jest nauczycielem cenionym przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wzorem do naśladowania dla młodych nauczycieli.