Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Na podstawie:

 

  • art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.);

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), szczególnie z przeznaczeniem dla uczniów klas I – III, uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym oraz z rodzin niepełnych. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

2.      W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

3.      Szczegółowe zasady korzystania ze szkolnej świetlicy unormowane są wewnętrznym regulaminem świetlicy – jest on zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

4. Przy tworzeniu grup wychowawczych uwzględnia się uczniów tej samej klasy lub grupy wiekowej. Grupa wiekowa może liczyć 25 wychowanków.

 

 

 

Cele i zadania świetlicy

 

1.      Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.

 

2.      Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.

 

3.      Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i swoim środowisku.

 

4.      Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

 

5.      Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy w grupach rówieśniczych.

 

6.      Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

 

 

Założenia organizacyjne

 

1.      Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do1600

 

2.      Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice ( prawni opiekunowie) do 20 II.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane (imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację potwierdzającą aktualne miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów ( pieczątka zakładu pracy), informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko), kontakt z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

 

3. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej zobowiązani są do zakupu wyprawki  (materiały i przybory do zajęć plastyczno- technicznych) do wspólnego użytkowania.

 

4.      W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

 

5.      Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 

 6. Wychowawca świetlicy decyduje o doborze metod, form i rodzaju  zajęć prowadzonych
z wychowankami zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczym świetlicy szkolnej.

 

7. W uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie sytuacji wychowawczej, poprzedzone innymi działaniami wychowawczymi, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów, uczeń może zostać przeniesiony do innej grupy wychowawczej:

 

1)      W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu                           i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy.

 

2)      W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, wychowawca świetlicy zgłasza uczniów stwarzających problemy wychowawcom klas.

 

3)      Wychowawca klasy informuje rodziców/ prawnych opiekunów wychowanka o zaistniałych problemach wychowawczych na świetlicy szkolnej oraz konsekwencjach
z tym związanych.

 

4)      Rodzice, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz psycholog podejmują działania w celu udzielenia wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której efektem będzie  poprawa zachowania wychowanka.

 

5)       W przypadku braku poprawy i notorycznego niewłaściwego zachowanie wychowawca klasy stosuje karę statutowa jaką jest obniżenie oceny  z zachowania.

 

6)      Uczeń, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i wobec którego wszystkie zastosowane działania wychowawcze nie odniosły skutku może być przeniesiony do innej grupy wychowawczej.

 

7)      Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej grupy podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą świetlicy, kierownikiem świetlicy, wychowawcą klasy i rodzicami ucznia.

 

8)      W szczególnych przypadkach rodzice mogą podjąć decyzję o czasowej rezygnacji  
z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

 

9)      Rezygnację z pobytu dziecka w świetlicy rodzic składa na piśmie do kierownika świetlicy określając okres czasu na jaki będzie obowiązywać.

 

 

 

Zasady zachowania w stołówce

 

1.      Posiłki wydawane są od godz. 11:30 do godz. 14:45

 

2.      Dzieci uczęszczające do świetlicy wychodzą na posiłek  po zakończeniu zajęć edukacyjnych
w grupach pod opieką nauczyciela świetlicy:

 

3.      Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 

4.      Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

 

5.      Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 

6.      W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt kierownikowi świetlicy.

 

7.       Nad bezpieczeństwem wychowanków przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele świetlicy .

 

 

 

Warunki korzystania ze świetlicy

 

1.      Karta zgłoszenia wypełniona poprawnie przez rodziców ( prawnych opiekunów).

 

2.      Regularne uczestnictwo uczniów w zajęciach przed lub po lekcjach.

 

3.      Uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, uczniowie nie uczestniczący
w lekcjach religii, wychowania fizycznego lub zajęć na basenie.

 

4. Uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 

5.  Kulturalne zachowanie, respektowanie zasad panujących w świetlicy.

 

 

 

Nagrody i kary

 

Nagrody:

 

1.      Pochwała wychowawcy świetlicy

 

2.      Wyróżnienie przez wychowawcę na forum świetlicy i klasy

 

3.      Dyplom

 

4.      List pochwalny do rodziców

 

5.      Wnioskowanie o podwyższenie oceny z zachowania

 

6.      Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego

 

7.      Wyróżnienie na forum szkoły

 

 Kary:

 

1.      Upomnienie wychowawcy świetlicy

 

2.      Nagana udzielona przez wychowawcę na forum świetlicy

 

3.      Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy

 

4.      Nagana udzielona w obecności dyrektora szkoły

 

5.      Odsunięcie od pracy w grupie i wykonanie innej wyznaczonej przez nauczyciela

 

6.      Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania

 

7.      Przeniesienie do innej grupy wychowawczej

 

 

 

 Dokumentacja świetlicy szkolnej

 

Dokumentację świetlicy szkolnej stanowią: roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz pracy profilaktycznej, miesięczne i tygodniowe plany pracy,  semestralne sprawozdania
z działalności świetlicy szkolnej, karty zgłoszeń uczniów do świetlicy, dzienniki zajęć wychowawczych dla poszczególnych grup, teczka dokumentów świetlicy ( m.in. regulamin, procedury naboru i pobytu dziecka w świetlicy, ramowy rozkład dnia).

 

 

 

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.

 

1.         Obowiązki:

 

1)      Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.

 

2)      Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

 

3)      Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.

 

4)      Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.

 

5)      Ustawianie tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji.

 

6)      Zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności nie zakłócać pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.

 

7)      Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek (przed zajęciami i po ich zakończeniu) przebywać w świetlicy.

 

2.         Prawa:

 

1)      Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych.

 

2)      Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi                i rodzinnymi.

 

3)      Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.

 

4)      Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.

 

5)      Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do wyrażania myśli                  i przekonań.

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 

 

1.      Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów. Zadaniem jej jest przygotowanie ich do pożytecznego wykorzystania czasu wolnego.

 

2.      Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 do 16.00 i działa zgodnie z Ramowym Planem Pracy. Uprzejmie prosimy o punktualne odbieranie dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.

 

3.      Kwalifikacji i przyjmowania uczniów  do świetlicy dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą: kierownik świetlicy, nauczyciele wychowawcy świetlicy .

 

4.      Kwalifikacja ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zgłoszenia Dziecka.

 

5.      Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają uczniowie obojga pracujących rodziców, rodzica samotnie wychowującego dziecko, dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym, mających szczególną sytuację życiową.

 

6.      Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.

 

7.      Należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi przewlekłe choroby dziecka, uczulenia itp. Wychowawca nie może podawać dziecku żadnych leków.

 

8.      Dzieci uczęszczające do świetlicy po zakończonych zajęciach dydaktycznych są przyprowadzane do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia.

 

9.      Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z dostępnych zabawek, materiałów.

 

10. Materiały przyniesione w ramach obowiązkowej wyprawki dziecka są przeznaczone do wspólnego użytkowania.

 

11.  Uczniowie mogą przynosić do świetlicy swoje gry i zabawki wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

 

12.  Świetlica nie bierze odpowiedzialności za pieniądze oraz przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.)

 

13.  Uczniowie uczęszczający do świetlicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela oraz respektowania ustalonych zasad zachowania. Wychowawcy świetlicy uczestniczą wraz z wychowawcami klas w procesie klasyfikacji i ustalania oceny
z zachowania.

 

14.  Dzieciom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.

 

15.  Dzieci uczęszczające do klas I – III muszą zostać odebrane osobiście przez rodziców lub wskazanych w karcie zapisu opiekunów.

 

16.  W sytuacjach szczególnych wyjście dziecka pod opieką innych dorosłych musi być potwierdzone informacją pisemną , zawierającą godzinę wyjścia, datę i podpis opiekuna

 

17.  Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę lub SMS rodzica.

 

18.  W sytuacjach wyjątkowych można skontaktować się z wychowawcą poprzez telefon stacjonarny  (15 8724-682) , (należy prosić o połączenie ze świetlicą)

 

19.  Wszelkie sprawy indywidualne, prośby, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy należy zgłaszać bezpośrednio do wychowawców świetlicy.

 

20.  Każdy rodzić zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Pracy Świetlicy oraz do stosowania się do jego zasad.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 15.11.2016 r.

 

 

 

            Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2016 r.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}