Informacja dla Rodziców i Uczniów

(klasy I d,e; II d,e; III d,e,f; IV a,b; V e,f,g,h; VI d,f,g)

 

Jeśli w tym trudnym czasie będą Państwo chcieli skorzystać z mojej pomocy w jakiejkolwiek sprawie, to w miarę moich możliwości postaram się pomóc i pozostaję do Państwa dyspozycji (kontakt przez dziennik elektroniczny).

Drodzy Uczniowie, na podobnych zasadach Wy także możecie się ze mną kontaktować ?.

Iwona Wojtan- pedagog szkolny

         Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej

         6 rzeczy, które warto wiedzieć o zasadach naboru

 

  Bezpiecznie w Internecie  Bezpiecznie w sieci Bezpiecznie Tu i Tam  Warunki do nauki Nauka w domu

 

„Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?"

 

Drodzy Państwo, zachęcam do zapoznania się ze wskazówkami na temat „Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?" https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/ 

Z tego artykułu dowiedzą się Państwo:

·         Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci na temat sytuacji związanej z koronawirusem?

·         Jak wesprzeć dziecko w tym trudnym czasie?

·         Co robić, by minimalizować obawy dziecka?

Jednocześnie informuję, że pełnię dyżur w ramach konsultacji dla rodziców i uczniów za pomocą e-dziennika.

 

Ewa Chmiel - pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…)  
         
Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
   

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,

 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.),

 • innymi szkołami i placówkami.
   

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania;

 • gdy ktoś naruszy ich prawa;

 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

 • gdy potrzebują pomocy i rady;

 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
   

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;

 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.
   

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;

 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.