Drukuj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

  1) z niepełnosprawności;

  2) z niedostosowania społecznego;

  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

  5) ze szczególnych uzdolnień;

  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  8) z choroby przewlekłej;

  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  10) z niepowodzeń edukacyjnych;

  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 9 Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  (…)

  5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; (…)

  8) porad i konsultacji;

25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

  1) diagnozowanie logopedyczne; (…)

  2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

  4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów (…)

    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (…)

 

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.