Jeszcze kilka lat temu można było przeczytać, w wybranej literaturze, iż autyzm uznawany był za jedno w  rzadszych zaburzeń rozwoju.[1] W 2008 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wymieniła autyzm, obok cukrzycy, nowotworów i AIDS, jako  bardzo poważny problem zdrowotny. A według ONZ , w ostatnich dwudziestu pięciu latach występowanie tego zaburzenia wzrosło dziesięciokrotnie.[2]

By pomóc osobom dotkniętym tą dysfunkcją, potrzebna jest jak najwcześniejsza diagnoza oraz intensywna terapia. Ważna jest również życzliwość, tolerancja i zrozumienie.

Autyzm, występuje wszędzie, niezależnie od grupy etnicznej, rasy  czy też uwarunkowań socjoekonomicznych. Wiele ośrodków na całym świecie podejmuje próbę obliczenia ilości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w danym kraju lub regionie geograficznym. Są to dane nie zawsze wiarygodne, ponieważ stosuje się różną metodologię badań i niejednolite kryteria diagnostyczne, przez co ich porównanie staje się trudne.

Według opublikowanej metaanalizy, która ukazała się w 2012 roku, obejmującej sześćset raportów  epidemiologicznych  z całego świata, oszacowano globalne rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu na 62/10.000 (1 dziecko na 160). Może to oznaczać, iż  na świecie żyje ponad siedem milionów osób dotkniętych tym zaburzeniem. [1]

 Przykładowe wyniki badań

Rok

Kraj

Autor

Przebadana Populacja

Liczba osób z ASD/ 10 .000

To znaczy, że autyzm dotyka 1 na ... dzieci

2004

Australia

Icasiano i in.

45 153

39,2

1/255

2006

Szwecja

Göteborg

32 568

80,4

1/124

2007

Portugalia

Oliveira i in

67 795

16,7

1/599

2008

Wielka Brytania

Williams i in

14 062

21,6

1/463

2008

Japonia

Kawamura i in.

12 589

181,1

1/55

2010

Stany Zjednoczone

CDC

363,749

147

1/110

2011

Wielka Brytania

Brugha i in.

7 333

98

1/102

2011

Korea Południowa

Kim i in.

55 266

189

1/53

Źródło-„Raport Fundacji  JIM” : Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce, file:///C:/Users/Dell/Downloads/RAPORT%20JiM___.pdf

 

W Europie, według danych organizacji zajmujących się autyzmem,  na zaburzenie cierpi około  pięć milionów ludzi (szacunki z 2009, jedna na sto pięćdziesiąt). Fundacja Synapsis określa, iż w Polsce w roku 2014 było to około sześćdziesiąt tysięcy.  [2]

Wiek (w latach)

Wielkość populacji

Oszacowana liczba dzieci/ młodzieży z autyzmem

1-4

1 455 941

1456-2912

5-9

1 838 694

1839-3678

10-14

2 170 630

2171-4342

15-19

2 664 171

2664-5328

Źródło- Prokopiak A., Uczeń z autyzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017,s. 34, za Mały Rocznik Statystyczny  Polski (2010) (Pisula E., 2012,s.24).

Jak podaje Prokopiak A. : „(..) według danych z SIO na dzień 30.09.2015 roku 6717 dzieci w wieku przedszkolnym posiada diagnozę autyzmu i orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego”.[3]

Nadal nie  ma źródeł precyzyjnej oceny liczby osób z autyzmem. Powodem tego  jest zaniechanie w przeszłości badań epidemiologicznych (  w Polsce nie  diagnozowano  tych  zaburzeń przed 1970 roku) . Ponadto nadal brakuje  placówek specjalistycznych, co  uniemożliwia prowadzenie statystyki. Fundacja Synapsis prowadziła badania w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które miały na celu uzyskanie danych o liczbie i sytuacji społecznej osób z autyzmem na terenie województwa mazowieckiego.[4] Przeprowadzone badania wykazały,  iż zgromadzone w Powiatowych Zespołach dokumenty nie są dobrym źródłem wiedzy  o liczbie osób z autyzmem i ich sytuacji społecznej.

 Z każdym rokiem rośnie częstość występowania autyzmu w populacji. Wśród  przyczyn wskazuje się na  rzeczywisty wzrost zapadalności (m.in. wpływ czynników genetycznych, środowiskowych, problemy okołoporodowe itp.). Również   wzrost świadomości społecznej oraz rozwój badań i powiększający się zakres wiedzy lekarzy specjalistów odpowiedzialnych za postawienie diagnozy.

Na znak poparcia i solidarności z osobami autystycznymi wiele państw 2. kwietnia przyłącza się do akcji „Zaświeć się na niebiesko”, oświetlając na błękitno ważne i znane budynki (np. Empire State Building w Nowym Jorku,  CN Tower w Toronto, Pałac Młodzieży i Nauki w Warszawie, Spodek w Katowicach).  Ludzie dodają niebieski do swojego dnia (ubierają się, malują paznokcie, ustawiają błękitne tapety w komórkach).

Zapraszamy do udziału w działaniach mających na celu obchodzenie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W tym roku 2. kwietnia wypada w okresie świątecznym, dlatego akcje związane z  wydarzeniem  przenosimy na  drugi i trzeci tydzień tego miesiąca. Na stronie internetowej szkoły będę pojawiały się informacje o planowanych działaniach, m.in. warsztatach przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.

                   Zachęcamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 Klub Rodzica

PSPzOI w Janowie Lubelskim

             PPP w Janowie Lubelskim

ZACHĘCAMY DO  UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!!

Konkursy dla dzieci

1.      Konkurs na broszurę - format A4, która  ma zawierać informacje dotyczące autyzmu.

2.      Konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, akceptuję, wspieram”.

 

Prace należy składać do 03 kwietnia 2018r. godz. 12. w sekretariacie.

PSPZOI W JANOWIE LUBELSKIM

23-300Janów Lubelski
ul. ks. I. Skorupki 11

tel/fax: 15 8724318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------- 

[1] Prokopiak A. , Uczeń z autyzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017,s. 33.

[1]Tamże,s 36.

[1] Ryksza A., Gmaj K., Autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności – wnioski z badań w województwie  mazowieckim. Raport 2006, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2006.

[1]Grandin T., Mózg autystyczny.  Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Wydawnictwo CCPress, Kraków 2016,  s.32.

 

Regulamin konkursu

 

§ 1  Informacje ogólne

1.  Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu/Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

2. Konkurs skierowany jest do placówek publicznych i niepublicznych:

 • szkoły podstawowe (klasy I-VII )
 • klasy gimnazjalne.

3. Cel główny Konkursu:

 • Promowanie wiedzy o tym, że obok nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
 • Zainteresowanie dzieci sytuacją osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem.
 • Kształtowanie umiejętności ukazywania  własnych uczuć i emocji;
 • Nauka odpowiednich postaw wobec niepełnosprawnych.

4. Zadaniem Konkursu jest (do wyboru):

- przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Autyzm: wiem, akceptuję, wspieram” w dowolnej technice, w formacie maksymalnie do rozmiaru A3,

- broszury o tematyce autyzmu –format A4.

5. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy,  klasa,  adres placówki którą reprezentuje, oraz nr tel., e-mail i imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.

§ 2 Zasady udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum z terenu Powiatu Janowskiego.

2. Podpisane zgodnie  z § 1 pkt. 5 prace należy składać do 28 marca 2018r. godz. 12 w sekretariacie :

PSPZOI W JANOWIE LUBELSKIM

23-300 Janów Lubelski
ul. ks. I. Skorupki 11

tel/fax: 15 8724318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Konkurs plastyczny

3.      Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Agnieszka Banasiak-Wiśniewska.

 

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursów decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,

zwana dalej „Jury”, która wybierze najlepsze i najciekawsze prace.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

3. O miejscu i dacie rozstrzygnięcia Konkursu powiadomimy  osobiście.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora:

Wszystkie przesłane prace,  wraz z podpisem autora, zostaną umieszczone w internetowej galerii Konkursu na stronie internetowej szkoły.

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie.

6. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców:

 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii szkoły podstawowe klasy I-III
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii gimnazjum
 • dla placówki – podziękowanie za udział w Konkursach
 • nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za przygotowanie laureatów.

7. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca.

§4 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora.

2. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Wzór metryczki do załączenia na odwrocie pracy plastycznej/ dodatkowe informacje do broszury

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

Klasa

 

Nazwa i dokładny adres placówki

z nr tel. i e-mail

 

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela/opiekuna

 

Telefon/e-mail wychowawcy/nauczyciela/opiekuna

 [1] „Raport Fundacji  JIM” : Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce,   

file:///C:/Users/Dell/Downloads/RAPORT%20JiM___.pdf , s.6.

 

[2] Prokopiak A.., Uczeń z autyzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017,s. 33.

[3]Tamże,s 36.

[4]Ryksza A., Gmaj K., Autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności – wnioski z badań w województwie

mazowieckim. Raport 2006, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2006.[1] Sidorowicz S., (red.), Psychiatria kliniczna,WydawnictwoElsevier Urban & Partner   Wrocław 1995, s.203.

[2] Prokopiak A., Uczeń z autyzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017,s. 33.