Minął październik, miesiąc, w którym wszyscy dziękujemy nauczycielom za ich wspaniałą pracę. Październik był szczególnym miesiącem dla naszej szkoły, gdyż dwie nauczycielki zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W dniu 18. 10. 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk nagród i odznaczeń dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Na uroczystość zostały zaproszone P. Irena Lasek i P. Joanna Kulpa. 

 

 

Pani Joanna Kulpa jest dyplomowanym nauczycielem historii z 26 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które przejawiają się sukcesami uczniów. Pani Joanna Kulpa podejmuje nowatorskie metody i formy pracy poprzez realizację programów własnych. Na szczególne uznanie zasługuje praca charytatywna nauczycielki podczas Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Za działalność charytatywną otrzymała lokalną nagrodę – Antek Roku 2011 oraz wyróżnienie podczas Gali Wolontariatu w 2015 r. Dużym i bardzo ważnym wydarzeniem koordynowanym przez nauczycielkę było posadzenie Dębu katyńskiego na terenie szkoły. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, społeczność Janowa Lubelskiego i rodzina zamordowanego w Katyniu kapitana Kazimierza Józefa Łukasiewicza. Pani Joanna Kulpa jest wspaniałym nauczycielem cieszącym się uznaniem uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Za osiągnięcia i oddaną prace na rzecz uczniów i szkoły była nagradzana przez  dyrektora szkoły oraz organ prowadzący.

 

Pani Irena Lasek jest nauczycielem dyplomowanym z 31 letnim stażem pracy pedagogicznej. Będąc nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej osiąga wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Działania Pani Ireny są ukierunkowane na wszechstronny rozwój uczniów i promocję ich osiągnięć w środowisku lokalnym. Do największych efektów w pracy dydaktycznej z uczniami należy odkrywanie talentów i ich właściwe ukierunkowanie. Uczniowie pod jej kierownictwem zdobywali tytuły laureatów etapu wojewódzkiego Małego i Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Przygotowuje również uczniów do konkursów muzycznych na różnych szczeblach. Pani Irena w swojej pracy kieruje się dobrem każdego dziecka, szczególnie potrzebującego. Prowadzi działalność charytatywną, wspiera wychowanków placówki „Promyk” i aktywnie włącza się do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.” Jest twórczym nauczycielem, ciągle doskonalącym swoje umiejętności zawodowe w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów opracowała i wdrożyła programy własne. Pani Irena Lasek jest nauczycielem niezwykle cenionym przez rodziców, nauczycieli i dzieci. Za wspaniała pracę była wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły oraz otrzymała nagrodę organu prowadzącego.

 


Gratulujemy Paniom tak zaszczytnej nagrody i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Agnieszka Trytek