RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POBYTU DZIECKA 6-LETNIEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

w Janowie Lubelskim

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

Zabawy dowolne wg inwencji wychowanków, zabawy w kącikach tematycznych.

 

8:00 – 8:30

Powitanie. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne. Ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające motorykę małą.

8:30 – 9:00

Porządkowanie sali. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Śniadanie – nabywanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

Mycie zębów po posiłku.

 

9:00 – 9:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

9:30 – 10:00

Zabawy ruchowe. Zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne i konstrukcyjne. Sytuacje okolicznościowe.

10:00 – 10:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

10:30 – 11:00

Spacery, zabawy na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze.

11:00- 11:30

Ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy)

 

11:30 – 12:30

Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

12:30 – 13:00

Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej, słuchowiska – poobiedni odpoczynek.

13:00 - 15:00

Aktywność inspirowana przez nauczyciela: zabawy integracyjne i ruchowe, dydaktyczne, ortofoniczne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, rozmowy indywidualne, zabawy grafomotoryczne i tematyczne, projekcja filmów edukacyjnych, praca z programem multimedialnym, zabawy na świeżym powietrzu.

15:00 – 16:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań wychowanków, prace porządkowe i pielęgnacyjne. Rozchodzenie się dzieci.

 

W dniu, kiedy odbywają się zajęcia religii - podstawa programowa realizowana jest do godziny 1330.